Teams

Participating Teams

 

State Teams

 1. Andhra Pradesh
 2. Assam
 3. Bihar
 4. Chhattisgarh
 5. Delhi
 6. Goa
 7. Gujarat
 8. Haryana
 9. Himachal Pradesh
 10. Jammu & Kashmir
 11. Jharkhand
 12. Karnataka
 13. Kerala
 14. Madhya Pradesh
 15. Maharashtra
 16. Manipur
 17. Meghalaya
 18. Mizoram
 19. Nagaland
 20. Odisha
 21. Puducherry
 22. Punjab
 23. Rajasthan
 24. Sikkim
 25. Tamil Nadu
 26. Telangana
 27. Tripura
 28. Uttar Pradesh
 29. Uttarakhand
 30. West Bengal

Union Territory Teams

 1. Andaman & Nicobar
 2. Arunachal Pradesh
 3. Dadra & Nagar Haveli
 4. Chandigarh
 5. Daman & Diu

Departmental Team

 1. SSCB (Services)